Szybkie szukanie...
Kolor kwiatu
Stanowisko
Roślina PW
Nowość
Facebook

AKTUALNOSCI

Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu fotograficznego:

 

1. Organizatorem konkursu jest firma Plantpol Sp. z o.o.  z siedzibą w Zaborzu,  32-600 Oświęcim, ul. Jezioro 33-35, NIP 549-001-29-40, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla Krakowa Śródmieścia pod numerem KRS: 0000192394

2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i przeprowadzony będzie na stronie internetowej www.poradnikogrodnika.pl

3. Konkurs polega na nadesłaniu zdjęć na adres e-mail: konkurs@plantpol.com.pl w  dwóch kategoriach:

                - najciekawiej ukwiecony balkon/taras
                - najciekawsze kompozycje z trawą Vertigo

4.W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba. Autorami zdjęć mogą być  osoby niepełnoletnie, ale jako zgłaszająca musi być wskazana osoba pełnoletnia, będąca przedstawicielem ustawowym osoby niepełnoletniej.

5. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu 1 do 5 zdjęć na w/w adres e-mail oraz podanie danych autora: imię i nazwisko, adres zamieszkania.

6. Prace konkursowe można nadsyłać do dnia 30 sierpnia 2014 roku. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

7. Na stronie internetowej organizatora konkursu utworzona będzie z końcem czerwca. Galeria z nadsyłanymi zdjęciami.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 września 2014 roku.
9.Wyboru najciekawszych prac dokona komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli fundatora nagród. 

10. Nagrodzone zostaną osoby, które przedstawią w swoich pracach (zdjęciach) najatrakcyjniej zaprezentowane rośliny, najciekawsze aranżacje roślinne na balkonach/ tarasach bądź pokażą  różnorodne zastosowanie roślin.

11. Jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę.

12. Nagrody:
W każdej kategorii wyłonieni zwycięzcy otrzymają:

  • I nagroda – 10 osób otrzyma roczną prenumeratę czasopisma Zieleń to Życie na rok 2015
  • II nagroda – 10 osób otrzyma zestawy nawozów serii Planton do różnych gruproślin

 

13. Przesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na nieodpłatne  zamieszczenie ich w serwisie   www.poradnikogrodnika.pl .

14.  Przesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika  niniejszego konkursu iż przysługują mu wszelkie niezbędne prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne w stosunku do nadesłanych materiałów mających charakter utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie niezbędnym dla publikacji, oraz wyrażeniem zgody na publikację przez osoby trzecie. Uczestnik oświadcza również, że materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą naruszały przepisów prawa, ani jakichkolwiek prawem chronionych dóbr osób trzecich.

15. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń zawartych w ust. 14 niniejszego regulaminu nie zostało zrealizowane, uczestnik konkursu zwolni Plantpol Sp. z o.o.  jakiejkolwiek odpowiedzialności względem osób trzecich. Ponadto, w odniesieniu do treści oświadczenia z ust. 14 niniejszego regulaminu, Uczestnik oświadcza, że Plantpol Sp. z o.o. nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz osób trzecich bądź organizacji reprezentujących twórców i uprawnionych z tytułu praw pokrewnych, tak z Polski, jak i z zagranicy.

16. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na przetwarzanie w celu realizacji Konkursu przez Plantpol Sp. z o.o. danych osobowych Uczestnika, który Uczestnik przekazuje dobrowolnie, zastrzegając sobie prawo dostępu do nich oraz ich  poprawienia

17.  Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie www.poradnikogrodnika.pl w dniu 5 września 2014 roku

18.  Organizator konkursu prześle nagrody II czyli zestawy nawozów Planton w terminie 15 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy.  Natomiast w przypadku nagród I zleci niezwłocznie prenumeratę czasopisma Zieleń to Życie, którą osoby nagrodzone będą otrzymywać zgodnie z warunkami prenumeraty, począwszy od stycznia 2015 roku.

19.  Jeśli nagroda, przesłana zgodnie z punktem 18, nie zostanie odebrana,  organizator będzie uprawniony do uznania, że zwycięzca rezygnuje z nagrody.

20.  Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania konkursu z ważnych przyczyn.

21.  Każdy ma prawo do zgłaszania naruszenia postanowień regulaminu do Organizatora.

Marzec, 2018
  P W Ś C P S N
09 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31
poprzedni następny
MINI GALERIA
SZYBKI KONTAKT