Szybkie szukanie...
Kolor kwiatu
Stanowisko
Roślina PW
Nowość
Facebook

AKTUALNOSCI

Regulamin

WARUNKI SPRZEDAŻY WYJŚCIOWEGO MATERIAŁU ROŚLINNEGO
W FIRMIE PLANTPOL Sp. z o.o. w Zaborzu.


Warunki składania zamówień.
Zamówienia przyjmujemy tylko w formie pisemnej. Zamówienie winno zawierać ilość zamawianego materiału z wyszczególnieniem odmianowym, termin realizacji oraz formę odbioru. Zawierać ponadto musi nazwę, adres zamawiającego oraz dane umożliwiające kontakt bezpośredni (telefon, fax, adres e-mail)
1. Złożone zamówienie jest formą umowy kupna-sprzedaży i po potwierdzeniu przyjęcia do realizacji jest wiążące. Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki w wysokości 10% wartości zamówienia w terminie do 14 dni od potwierdzenia zamówienia. Zapłacona zaliczka zarachowana jest na poczet ceny sprzedaży z tym, że w przypadku dostawy partiami - na poczet ceny ostatniej partii.
W przypadku nie odebrania części lub całości zamówienia kwota zaliczki
zostanie zarachowana przez Plantpol® jako odszkodowanie z tytułu niewywiązania się przez Zamawiającego z umowy.

2. Termin realizacji zamówienia jest określany przez kolejny tydzień roku kalendarzowego. Termin dostawy uważa się za zachowany jeżeli dostawa nastąpi nie wcześniej w ciągu 7 dni i nie później niż w ciągu 10 dni od terminu wskazanego w zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia.

3. W sytuacjach, które wystąpią w firmie Plantpol®, a których nie można było przewidzieć w dniu składania zamówienia, sprzedający uprawniony jest do zamiany sadzonek na podobne.

Cena i warunki płatności.
Ceny towaru są cenami netto, zawierającymi opłatę licencyjną.
Ceny potwierdzone przy składaniu zamówienia są stałe, chyba, że w międzyczasie dojdzie do znaczących zmian w kosztach wytworzenia (wzrost inflacji, wzrost kursu dewiz, itp.).
Ceny są cenami loco Plantpol i nie obejmują transportu.

Reklamacja.
Wszelkie reklamacje składane mogą być w chwili odbioru materiału, będą w terminie nie dłuższym niż 2 dni od momentu zakupu. Każda reklamacja musi mieć formę pisemną. Sprzedający odpowiada finansowo za wadliwy towar wyłącznie do wysokości jego wartości w chwili nabycia.

Prawa autorskie.
Zakupione materiały roślinne służą wyłącznie do produkcji dorosłego materiału handlowego i jego sprzedaży. Wykorzystywanie towaru do innych celów (namnażanie, zakładanie mateczników itp.) jest naruszeniem praw autorskich hodowcy i podlega sankcjom określonym w ustawach - Prawo autorskie i Ustawa
o nasiennictwie.

Postanowienia końcowe.
Strony postanawiają, że roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy rozstrzygać będą sądy właściwe miej-scowo dla dostawcy.
Niniejszym:
1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami sprzedaży w firmie PLANTPOL Sp. z o.o.
2. Zgodnie z ustawa z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 833) o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich
danych. Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych oraz ich zmianie.

Zapraszamy do składania zamówień

Lipiec, 2018
  P W Ś C P S N
26 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31
poprzedni następny
MINI GALERIA
SZYBKI KONTAKT